AKCJA WYMIANY WODOMIERZY I MONITORINGU SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ – 2021

Szanowni Państwo,

w związku z konicznością wymiany punktów pomiarowych wody oraz weryfikacji  i ujednolicania zawartych umów na sprzedaż wody i odbiór ścieków Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z/s w Woli Suchożebrskiej informuje, że począwszy od III kwartału 2021r. będzie przeprowadzona bezpłatna wymiana wodomierzy głównych zabudowanych na przyłączach wodociągowych w Państwa domostwach. Jednocześnie będzie możliwość wymiany podliczników na koszt mieszkańca.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (dalej zzwzoś), Odbiorca ma obowiązek udostępnić wodomierz główny do wymiany. W przypadku pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z ZGK Sp. z o.o.: tel. 502 259 224, 797 863 089.

Równolegle z akcją wymiany wodomierzy pracownicy ZGK Sp. z o.o. podejmą działania monitorowania sieci wodno-kanalizacyjnej w celu weryfikacji zawartych umów z Odbiorcami oraz weryfikacją istnienia nielegalnego przyłącza.

Zgodnie z zapisami art. 28 zzwzoś, każdy kto m.in. bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych a także uszkadza wodomierz główny czy uszkadza umieszczone na nim plomby, podlega karze grzywny do 5000 zł. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w w/w ustawie, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

UWAGA! ZGK może odciąć dostawę wody, jeżeli przyłącze wodociągowe wykonano niezgodnie z przepisami prawa (art. 8 zzwzoś).

W przypadku dobrowolnego zgłoszenia się Odbiorcy korzystającego z naszych usług bez zawartej umowy, uruchomimy możliwość sformalizowania wszelkich nieprawidłowości bez poniesienia wyżej opisanych konsekwencji prawnych do dnia 30.07.2021r.