O nas

Informacje o zakładzie:
Nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z/s w Woli Suchożebrskiej
Adres: Wola Suchożebrska, ul. Dworska 13, 08-125 Suchożebry
Tel. 797 863 089
e-mail: zgk@opoczta.pl
NIP: 821 263 85 27
REGON: 146629101
KRS: 0000459908
PKD: 00.36.Z Pobór, uzdatnianie I dostarczanie wody; 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Rozpoczęcie działalności: VI 2013
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu: Zarząd
Sposób reprezentacji podmiotu: Członek Zarządu Samodzielnie
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. powstał na mocy podjętej Uchwały Rady Gminy z dnia 26 września 2012r, nr XIV/99/2012 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z o.o. oraz Aktu Założycielskiego z dnia 17 kwietnia 2013 roku, Repertorium A Nr 1503/2013 w Kancelarii Notarialnej w Siedlcach przy ul. Bpa I. Świrskiego 24
Przedmiotem działalności Spółki jest: Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Suchożebry
Odprowadzenie i oczyszczenie ścieków od mieszkańców Gminy Suchożebry
Utrzymywanie w ruchu ciągłym gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych tj. sieci i obiektów oraz wykonywanie remontów tych urządzeń
Zawieranie Umów i pobieranie należności za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
Wykonywanie zadań zleconych przez Wójta Gminy w zakresie drobnych napraw nawierzchni dróg, poboczy i rowów odpływowych, zimowego utrzymania tych dróg, oraz bieżącego utrzymania terenów zielonych położonych na terenie Gminy Suchożebry
Innych prac mechanizacyjnych i remontowych świadczonych na rzecz odbiorców indywidualnych jaki i firm
Zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy jest realizowane przez stację uzdatniania wody w Krynicy, a ścieki odprowadzane są do gminnej Oczyszczalni ścieków w Przygodach

Miejscowość: Wola Suchożebrska, ul. Dworska 13, 08-125 Suchożebry, Telefon: +48 797 863 089, Nr ALARMOWY: 511-407-051