OGŁOSZENIE O WYMIANIE WODOMIERZY

OGŁOSZENIE O WYMIANIE WODOMIERZY

Zakład gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z/s w Woli Suchożebrskiej informuje, że od dnia 07.10.2021 rozpoczyna realizację kompleksowej wymiany wodomierzy głównych w następujących miejscowościach i terminach:

 • Sosna-Kozółki, Sosna-Trojanki, Sosna-Korabie, Podnieśno ul. Podlaska i ul. Spokojna – 07.10.2021r.
 • Podnieśno ul. Mazowiecka, ul. Słoneczna, ul. Graniczna, ul. Polna, ul. Leśna – 08.10.2021

Wymianą zostaną objęte wodomierze główne.

Właściciele lub użytkownicy posesji proszeni są o bezproblemowe udostępniane miejsc zamontowania wodomierzy, celem ich wymiany.

W okresie poprzedzającym czynności związane z wymianą wodomierza powinni Państwo rozważyć potrzebę naprawy bądź uzupełnienia węzła wodomierzowego o niezbędne wymagane prawem wyposażenie (tj. zawory odcinające, zawory antyskażeniowe itp.) Ogólne warunki montażu wodomierza zamieszczone są na naszej stronie internetowej: https://zgk.suchozebry.pl/. Istnieje możliwość uzupełnienie takiego węzła wodomierzowego przez naszych pracowników pod warunkiem zapłaty przez Państwa za niezbędne do montażu, zużyte materiały. Orientacyjny koszt materiałów niezbędnych do uzupełnienia węzła wodomierzowego to ok. 80 – 100 zł – w zależności od średnicy i ilości potrzebnych części. Montaż części w ramach wymiany wodomierza. W Przypadkach wymagających większego zakresu prac (koszt materiałów pow. 100 zł netto) będzie obowiązywała oferta indywidualna.

Przed wymianą wodomierza znajdującego się w studni wodomierzowej, w wypadku stwierdzenia nieszczelności studni wodomierzowej, może zaistnieć potrzeba uprzedniego jej uszczelnienia lub wymiany na nową przez właścicieli posesji, przed montażem w niej wodomierza, gdyż urządzenie nie może być zalewane przez wodę. O takiej potrzebie, a także ewentualnie o potrzebie podjęcia innych czynności technicznych związanych z montażem wodomierza zostaniecie Państwo poinformowani ustnie podczas wizyty, a w razie potrzeby również pisemnie.

Czynności związane z wymianą wodomierzy, będą realizowane przez pracowników P.H.U. „PAGOS” ADAM KARPIUK od czwartku do piątku w godz. od 9:00 do 18:00. Pracownicy wchodzący w skład zespołów dokonujących wymiany wodomierzy, będą posiadali upoważnienia podpisane przez Prezesa Zarządu ZGK Sp. z o.o. z/s w Woli Suchożebrskiej. Dokonujący wymiany, po instalacji nowych wodomierzy, sporządzą protokół, który zostanie podpisany przez właściciela lub użytkownika oraz instalatora, dokonującego wymiany.

UWAGA: UPRASZA SIĘ OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA KWARANTANNIE LUB IZOLACJI DOMOWEJ W ZWIĄZKU Z ZAKAŻENIEM COVID-19 O BEZWZGLĘDNE POINFORMOWANIE O TYM FAKCIE PRACOWNIKÓW PRZED ICH WEJŚCIEM DO DOMU !

W przypadku niemożliwości dokonania wymiany z powyższego powodu (lub innych powodów uniemożliwiających to), prosimy o kontakt telefoniczny z ZGK Sp. z o.o. z/s w Woli Suchożebrskiej od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00. Na nr tel. 797-863-089 w celu ustalenia indywidualnego terminu wymiany wodomierza.

oGŁOSZENIE O WYMIANIE WODOMIERZY

OGŁOSZENIE O WYMIANIE WODOMIERZY

Zakład gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z/s w Woli Suchożebrskiej informuje, że od dnia 16.08.2021 rozpoczyna realizację kompleksowej wymiany wodomierzy głównych w następujących miejscowościach i terminach:

 • Krynica, Ruciany – 16.08.2021r.
 • Nakory, Stany Duże, Sosna-Kicki – 17.08.2021r.
 • Brzozów, Stany Małe – 18.08.2021r.

Wymianą zostaną objęte wodomierze główne.

Właściciele lub użytkownicy posesji proszeni są o bezproblemowe udostępniane miejsc zamontowania wodomierzy, celem ich wymiany.

W okresie poprzedzającym czynności związane z wymianą wodomierza powinni Państwo rozważyć potrzebę naprawy bądź uzupełnienia węzła wodomierzowego o niezbędne wymagane prawem wyposażenie (tj. zawory odcinające, zawory antyskażeniowe itp.) Ogólne warunki montażu wodomierza zamieszczone są na naszej stronie internetowej: https://zgk.suchozebry.pl/. Istnieje możliwość uzupełnienie takiego węzła wodomierzowego przez naszych pracowników pod warunkiem zapłaty przez Państwa za niezbędne do montażu, zużyte materiały. Orientacyjny koszt materiałów niezbędnych do uzupełnienia węzła wodomierzowego to ok. 80 – 100 zł – w zależności od średnicy i ilości potrzebnych części. Montaż części w ramach wymiany wodomierza. W Przypadkach wymagających większego zakresu prac (koszt materiałów pow. 100 zł netto) będzie obowiązywała oferta indywidualna.

Przed wymianą wodomierza znajdującego się w studni wodomierzowej, w wypadku stwierdzenia nieszczelności studni wodomierzowej, może zaistnieć potrzeba uprzedniego jej uszczelnienia lub wymiany na nową przez właścicieli posesji, przed montażem w niej wodomierza, gdyż urządzenie nie może być zalewane przez wodę. O takiej potrzebie, a także ewentualnie o potrzebie podjęcia innych czynności technicznych związanych z montażem wodomierza zostaniecie Państwo poinformowani ustnie podczas wizyty, a w razie potrzeby również pisemnie.

Czynności związane z wymianą wodomierzy, będą realizowane przez pracowników P.H.U. „PAGOS” ADAM KARPIUK od poniedziałku do środy w godz. od 9:00 do 18:00. Pracownicy wchodzący w skład zespołów dokonujących wymiany wodomierzy, będą posiadali upoważnienia podpisane przez Prezesa Zarządu ZGK Sp. z o.o. z/s w Woli Suchożebrskiej . Dokonujący wymiany, po instalacji nowych wodomierzy, sporządzą protokół, który zostanie podpisany przez właściciela lub użytkownika oraz instalatora, dokonującego wymiany.

UWAGA: UPRASZA SIĘ OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA KWARANTANNIE LUB IZOLACJI DOMOWEJ W ZWIĄZKU Z ZAKAŻENIEM COVID-19 O BEZWZGLĘDNE POINFORMOWANIE O TYM FAKCIE PRACOWNIKÓW PRZED ICH WEJŚCIEM DO DOMU !

W przypadku niemożliwości dokonania wymiany z powyższego powodu (lub innych powodów uniemożliwiających to), prosimy o kontakt telefoniczny z ZGK Sp. z o.o. z/s w Woli Suchożebrskiej od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00. Na nr tel. 797-863-089 w celu ustalenia indywidualnego terminu wymiany wodomierza.

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. Z/S w WOLI SUCHOŻEBRSKIEJ UL. DWORSKA 13 ,INFORMUJE ŻE W DNIU 11.08.2021r Z POWODU NAPRAWY SIECI WODOCIĄGOWEJ, NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY W GODZ. 9.00-15.00 W MIEJSCOWOŚCIACH:

 • Podnieśno

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. Z/S w WOLI SUCHOŻEBRSKIEJ UL. DWORSKA 13 ,INFORMUJE ŻE W DNIU 03.08.2021r Z POWODU NAPRAWY SIECI WODOCIĄGOWEJ, NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY W GODZ. 9.00-15.00 W MIEJSCOWOŚCIACH:

 • BRZOZÓW
 • KOWNACISKA
 • KRZEŚLIN
 • KRZEŚLINEK
 • BORKI SIEDLECKIE
 • KOPCIE

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. Z/S w WOLI SUCHOŻEBRSKIEJ UL. DWORSKA 13 ,INFORMUJE ŻE W DNIU 27.07.2021r Z POWODU ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ, NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY W GODZ. 8.30-12.30 W MIEJSCOWOŚCIACH:

 • KOWNACISKA
 • KRZEŚLIN
 • KRZEŚLINEK
 • BORKI SIEDLECKIE
 • KOPCIE

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

AKCJA WYMIANY WODOMIERZY I MONITORINGU SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ – 2021

Szanowni Państwo,

w związku z konicznością wymiany punktów pomiarowych wody oraz weryfikacji  i ujednolicania zawartych umów na sprzedaż wody i odbiór ścieków Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z/s w Woli Suchożebrskiej informuje, że począwszy od III kwartału 2021r. będzie przeprowadzona bezpłatna wymiana wodomierzy głównych zabudowanych na przyłączach wodociągowych w Państwa domostwach. Jednocześnie będzie możliwość wymiany podliczników na koszt mieszkańca.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (dalej zzwzoś), Odbiorca ma obowiązek udostępnić wodomierz główny do wymiany. W przypadku pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z ZGK Sp. z o.o.: tel. 502 259 224, 797 863 089.

Równolegle z akcją wymiany wodomierzy pracownicy ZGK Sp. z o.o. podejmą działania monitorowania sieci wodno-kanalizacyjnej w celu weryfikacji zawartych umów z Odbiorcami oraz weryfikacją istnienia nielegalnego przyłącza.

Zgodnie z zapisami art. 28 zzwzoś, każdy kto m.in. bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych a także uszkadza wodomierz główny czy uszkadza umieszczone na nim plomby, podlega karze grzywny do 5000 zł. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w w/w ustawie, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

UWAGA! ZGK może odciąć dostawę wody, jeżeli przyłącze wodociągowe wykonano niezgodnie z przepisami prawa (art. 8 zzwzoś).

W przypadku dobrowolnego zgłoszenia się Odbiorcy korzystającego z naszych usług bez zawartej umowy, uruchomimy możliwość sformalizowania wszelkich nieprawidłowości bez poniesienia wyżej opisanych konsekwencji prawnych do dnia 30.07.2021r.

INFORMACJA

W dniu dzisiejszym tj. 26.04.2021r z powodu rozbudowy sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach 10-13 w miejscowościach:

Suchożebry: ul. A. Ogińskiej, ul. Siedlecka, ul. Zachodnia, ul. Świerkowa oraz cała Wola Suchożebrska.

Za utrudnienia przepraszamy

Miejscowość: Wola Suchożebrska, ul. Dworska 13, 08-125 Suchożebry, Telefon: +48 797 863 089, Nr ALARMOWY: 511-407-051