ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZEGO I ELEKTRONICZNEGO

W dniach od 27 marca do 30 marca 2023r. zgodnie z wyznaczonymi w harmonogramie sektorami , odbierane będą z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Suchożebry odpady o frakcjach:

 • 20 03 07 Meble oraz odpady wielkogabarytowe :

meble, dywany, wanny, umywalki, sedesy, kabiny prysznicowe, ramy okienne bez szyb, drzwi bez szyb, duże zabawki, itp.

 • 20 01 36 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

lodówki , zamrażarki, telewizory, komputery, drukarki itp.

PSZOK daje możliwość każdemu mieszkańcowi Gminy Suchożebry przekazania w sposób bezpośredni, nieodpłatnie różnych grup odpadów wytworzonych we własnym gospodarstwie domowym, które nie są odbierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
ul. Sokołowska 2
Wola Suchożebrska
08-125 Suchożebry , telefon : 25 621 07 56

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00, w soboty od 6:00 do 14:00

PSZOK zapewnia selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujących następujące frakcje odpadów:

 •  papier;
 • metal;
 •  tworzywa sztuczne;
 •  szkło;
 • odpady wielomateriałowe;
 •  bioodpady;
 • odpady niebezpieczne;  
 • przeterminowane leki i chemikalia;
 •  zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektryczny;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony w ilości nie przekraczającej 8 sztuk na nieruchomość na rok kalendarzowy;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, powstające w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków w ilości nie przekraczającej 1000 kg na nieruchomość na rok kalendarzowy;
 •  popiół.

Do PSZOK odpady komunalne mogą przekazywać mieszkańcy Gminy Suchożebry, nie będą przyjmowane odpady od przedsiębiorców powstające w wyniku ich działalności gospodarczej. Odpady należy dostarczać do punktu własnym transportem